Finansal Okuryazarlığın Bugünü ve Yarını: Bireyler ve Toplumlar İçin Tehdit ve Fırsatlara Bakış

FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN BUGÜNÜ VE YARINI:BİREYLER VE TOPLUMLAR İÇİN TEHDİT VE FIRSATLARA BAKIŞ

 

GİRİŞ

“Finansal Okuryazarlığın Bugünü ve Geleceği: Bireyler ve Toplumlar İçin Tehdit ve Fırsatlara  Bakış” başlıklı bu kitap, finansal okuryazarlığın zaman içinde artan önemini çeşitli yönleriyle ortaya koymaya odaklanmaktadır. Finansal piyasaların gelişimi ve karmaşıklığı, finansal ürünlerin çeşitliliğinin artması ve bireylerin daha iyi emeklilik yaşamları finansal okuryazarlık ile yakından ilişkilidir. Günümüzde IMF, dünyada finansal okuryazarlığı artırmak için ülkelerle işbirliği yapmakta ve düşük finansal okuryazarlık oranı ülkeler için önemli bir tehdit olarak görülmektedir. Yatırımlarını yönetemeyen, tasarruf bilincine sahip olmayan ve temel finansal kararları almaya yetkin olmayan genç nüfus sorun teşkil etmektedir.

Önerilen Konular

Ana Zorluklar/Genel Konu

Finansal okuryazarlığın temel kavramları

Genel eğitim sisteminde finansal eğitim

Finansal okuryazarlık ve finansal eğitim

Genç nüfus arasında finansal okuryazarlık

Finansal kapasite

Finansal istikrar ve finansal güvenlik

Bireysel finans

Mali karar verme ve bütçeyi yönetme

Finansal Planlama Yeterliliği, Risk Değerlendirmesi ve Hanehalkı Yatırım Kararları

Emeklilik ve zenginlik

Emeklilik için finansal planlama

Bireysel emeklilik sistemleri: Kazançlar ve kayıplar

Meslekler açısından finansal okuryazarlık kavramı ve algısı

Finansal okuryazarlık ve ülkeler: Tüm dünyada neler oluyor?

Finansal okuryazarlık ve ekonomi

Finansal okuryazarlık ve sosyal gelişmeler arasındaki bağlantı

Finansal piyasalara finansal katılım

Finansal okuryazarlık ve finansal kriz

Finansal okuryazarlığın ölçülmesi

İslami finansal okuryazarlık: Kavramlar, kurumlar, kurallar ve uygulama

Davranışsal finans ve finansal okuryazarlık

Finansal okuryazarlık üzerine sosyolojik bakış açıları

Ülke politikaları ve finansal okuryazarlığın etkileri

Genç ve yaşlı nüfus arasındaki finansal davranış, tutum ve algılar

Ana Temalar

Endüstri 4.0 ve finansal okuryazarlık

IMF ve finansal okuryazarlık

Yapay zeka ve finansal okuryazarlık

Finansal okuryazarlık ve finansal piyasalar

bankacılık sistemleri

Merkez bankacılığı

Sosyal güvenlik sistemleri

Emeklilik sistemleri

Tasarruf ve yatırım

Finansal planlama ve karar verme

Finansal okuryazarlık fikri

Finansal okuryazarlığın ekonomik ve politik sonuçları

Küreselleşme çağında finansal okuryazarlık

Piyasalarda finansal yenilik

Finansal ürünlerin geliştirilmesi

Finansal piyasalarda karmaşıklık

Standartlar, kurallar ve rekabet

Finansal entegrasyon

Toplumların ihtiyaç ve talepleri

Demografik değişkenler ve finansal okuryazarlık

Düşük düzeyde finansal okuryazarlık ve kırılganlık

Finansal okuryazarlık: fırsatlar ve tehditler

1.Editör

Doç. Dr. Mustafa KEVSER

mkevser@bandirma.edu.tr 

2.Editör 

Prof. Dr. Burak Darıcı

burakdarici@gmail.com

 

FINANCIAL LITERACY TODAY AND TOMORROW:

A PERSPECTIVE OF THREATS AND OPPORTUNITIES FOR INDIVIDUALS AND SOCIETIES

 

INTRODUCTION

The book titled “The Present and the Future of Financial Literacy: A Glimpse at the Threats and Opportunities for Individuals and Societies” focuses on revealing the increasing importance of financial literacy over time in various aspects. The development and complexity of financial markets, the increase in the variety of financial products, and the better retirement life of individuals are closely related to financial literacy. Today, the IMF cooperates with countries to increase financial literacy in the world, and low financial literacy rate is seen as an important threat for countries. The young population, who cannot manage their investments, do not have the awareness of savings, and are not competent in making basic financial decisions, poses a problem.

OBJECTIVE

QUESTION: How is the present and future of financial literacy shaped? Evaluations and suggestions from the perspective of the individual and society.

Recommended Topics

Main Challenges/General Topic

Main concepts of financial literacy

Financial education in general education system

Financial literacy and financial education

Financial literacy among the young population

Financial capability

Financial stability and financial security

Individual finance

Financial decision making and managing the budget

Financial Planning Competence, Risk Assessment and Household Investment Decisions

Retirement and wealth

Financial planning for retirement

Individual pension systems: Gains and losses

The concept and perception of financial literacy in terms of occupations

Financial literacy and countries: What's going on all over the world?

Financial literacy and economy

The nexus among financial literacy and social developments

Financial inclusion to financial markets

Financial literacy and financial crisis

Measuring financial literacy

Islamic financial literacy: Concepts, institutions, rules and practice

Behavioral finance and financial literacy

Sociological perspectives on financial literacy

Country policies and effects of financial literacy

Financial behavior, attitudes and perceptions among young and old populations

 

Main Themes

Industry 4.0 and financial literacy

IMF and financial literacy

Artificial intelligence and financial literacy

Financial literacy and financial markets

Banking systems

Central banking

Social security systems

Pension systems

Savings and investment

Financial planning and decision making

The idea of financial literacy

Economic and political consequences of financial literacy

Financial literacy in the era of globalization

Financial innovation in the markets

Development of financial products

Complexity in financial markets

Standards, rules and competition

Financial integration

The needs and demands of societies

Demographic variables and financial literacy

Low level of financial literacy and vulnerability

Financial literacy: opportunities and threats

 

Kitap Projemiz Ekin Yayınevi Tarafından Yayınlanacaktır.

 

Bölüm için oluşturulan metinlerde editörler ihtiyaca bağlı olarak düzeltme/düzenleme isteyebilirler. Ayrıca kitapta yer alan tüm bölümler, basım öncesi hakem kontrolünden geçecek, hakemlerden gelecek raporlardan sonra (gerekliyse) düzenlemeler yapıldıktan ve editör onayından sonra yayın aşamasına alınacaktır.

Bölümlerde 500-700 kelime aralığında İngilizce genişletilmiş özet yer alacaktır. Genişletilmiş özetlerde çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları alt başlıklar halinde yer alacaktır.

Bölümler en fazla üç yazarlı olacak ve her bir yazar sadece bir bölümde yer alacaktır.

Bölüm yazarlarından en az birinin doktor ünvanına sahip olması gerekmektedir.

Kitap projemizi en kısa sürede netleştirmek ve hayata geçirmek istediğimiz için size tanınan süre içinde katkılarınızı bekliyoruz.

Tam metinlerin teslim tarihi 15 Aralık 2022’dir. Kitap 2023 Şubat ayında yayımlanacaktır.

Detaylı Bilgi için lütfen editörler ile iletişime geçiniz.