Mutluluk Ekonomisi: Mutluluk Bu Kadar Önemliyse, Neden Bu Konu Hakkında Bu Kadar Az Biliyoruz?

 

Mutluluk Ekonomisi: Mutluluk Bu Kadar Önemliyse, Neden Bu Konu Hakkında Bu Kadar Az Biliyoruz?

 

Giriş

Son zamanlarda, mutluluk ekonomisi ekonomik refahın bir kriteri olarak araştırmacılar ve politika yapıcılar için ilgi konusu olmuştur. Bireylerin mutluluk düzeylerini yükselten faktörlerin ortaya çıkarılması ve bu doğrultuda uygun politika önerilerinin belirlenmesi ekonomi alanında yeni araştırmaları teşvik etmiştir. Bu bağlamda “Mutluluk Ekonomisi: Mutluluk Bu Kadar Önemliyse , Neden Bu Konu Hakkında Bu Kadar Az Biliyoruz?” başlıklı kitap yayınlanacaktır. Mutluluğu özellikle son zamanlarda ekonomide refah duygusuna yönelik memnuniyetsizlikten kaynaklanan ekonomik bir ölçü olarak analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Amaç

Neoklasik iktisata yönelik eleştiriler sonucunda ortaya çıkan davranışsal iktisadın bir alt dalı olan mutluluk ekonomisi, ekonomik faktörlerin mutluluk üzerindeki etkisinin kapsamını ve niteliğini araştıran bir alandır. Bireylerin mutluluğunu artırmaya yönelik politikalar ortaya koymayı, bireylerin mutluluk ve memnuniyet düzeylerini etkileyen nesnel ve öznel parametreleri araştırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda bu kitap, bireylerin mutluluğunu ve memnuniyetini mikro ve makro ekonomik düzeyde etkileyen faktörleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca siyaset bilimi, kamu maliyesi ve sosyal politika gibi çeşitli alanlardan elde edilen sonuçların yaş, cinsiyet ve eğitim durumu gibi çeşitli sosyo-demografik faktörlerle birlikte bütünleştirilmesi de hedeflenmektedir.

Kitap Projesi Ana Temaları

Mutluluk Araştırması ve İktisat Teorisi

Ekonomide Mutluluk Paradoksları

İnsanları Ne Mutlu Eder?

Gelir, Ekonomik Kalkınma ve Mutluluk

İşsizlik ve Mutluluk

Enflasyon ve Mutluluk

Eşitsizlik ve Mutluluk

Tüketim ve Mutluluk

Yönetim ve Mutluluk

Yaşam Beklentisi ve Mutluluk

Sosyal Güvenlik, Sosyal Politikalar ve Mutluluk

Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Vergilendirme ve Mutluluk

Finansal Güvenlik, Finansal Piyasalar ve Mutluluk

Demokrasi ve Mutluluk

Sürdürülebilirlik ve Mutluluk

Siyasi Kurumlar ve Mutluluk

Sosyodemografik Faktörler ve Mutluluk

Mutluluk Politikaları

Mutluluğun Etkileri

 

1. Editör

Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Şahin KUTLU

ssahin@bandirma.edu.tr

2. Editör

Prof. Dr. Burak DARICI

burakdarici@gmail.com

 

 

 

Happiness Economics: If Happiness Is So Important, Why Do We Know So Little About It?

Introduction

Recently, happiness economics has become a subject of interest for researchers and policymakers as a criterion of economic welfare. The revelation of the factors that improve individuals' happiness levels and the determination of suitable policy recommendations in this direction have encouraged new research in the field of economics. In this context, the book titled “Happiness Economics: If Happiness Is So Important, Why Do We Know So Little About It?” will aim to analyze happiness as an economic measurement originating from the particularly recent dissatisfaction towards the sense of welfare in economics.

Objective

Happiness economics, which is a sub-branch of behavioral economics that emerged as a result of the criticism towards neoclassical economics, is a field that researches the extent and nature of the impact of economic factors on happiness. It aims to introduce policies towards improving individuals' happiness and research the objective and subjective parameters that affect the happiness and satisfaction levels of individuals. In this direction, this book aims to reveal the factors affecting individuals' happiness and satisfaction on a micro and macroeconomic level. Additionally, it is also aimed to integrate results obtained from various fields such as political science, public finance and social policy in conjunction with various socio-demographic factors such as age, gender and educational background.

Main Themes of The Book Project

Happiness Research and Economic Theory

Paradoxes of Happiness in Economics

What Makes People Happy?

Income, Economic Development and Happiness

Unemployment and Happiness

Inflation and Happiness

Inequality and Happiness

Consumption and Happiness

Management and Happiness

Life Expectancy and Happiness

Social Security, Social Policies and Happiness

Public Revenues, Public Expenditure, Taxation and Happiness

Financial Security, Financial Markets and Happiness

Democracy and Happiness

Sustainability and Happiness

Political Institutions and Happiness

Socio-Demographic Factors and Happiness

Happiness Policies

The Effects of Happiness

 

Kitap Projemiz Ekin Yayınevi Tarafından Yayınlanacaktır.

 

Bölüm için oluşturulan metinlerde editörler ihtiyaca bağlı olarak düzeltme/düzenleme isteyebilirler. Ayrıca kitapta yer alan tüm bölümler, basım öncesi hakem kontrolünden geçecek, hakemlerden gelecek raporlardan sonra (gerekliyse) düzenlemeler yapıldıktan ve editör onayından sonra yayın aşamasına alınacaktır.

Bölümlerde 500-700 kelime aralığında İngilizce genişletilmiş özet yer alacaktır. Genişletilmiş özetlerde çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları alt başlıklar halinde yer alacaktır.

Bölümler en fazla üç yazarlı olacak ve her bir yazar sadece bir bölümde yer alacaktır.

Bölüm yazarlarından en az birinin doktor ünvanına sahip olması gerekmektedir.

Kitap projemizi en kısa sürede netleştirmek ve hayata geçirmek istediğimiz için size tanınan süre içinde katkılarınızı bekliyoruz.

Tam metinlerin teslim tarihi 15 Mayıs 2023’dir. 

Detaylı Bilgi için lütfen editörler ile iletişime geçiniz.